Milieubeleid

Het milieubeleid is vastgesteld door directie BTE/ QHSE. De verschillende beleidsnotities zijn inzichtelijk via de website. Het uitgevoerd milieubeleid van Steenhuis Beton past naadloos in het milieubeleid van BTE. Steenhuis Beton ziet het als haar plicht maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het voorkomen van de aantasting van het leefmilieu is een plicht die daaruit voortvloeit. Een belangrijk onderdeel hiervan is de CO2-uitstoot; de betonindustrie staat namelijk bekend om zijn grote aandeel in deze CO2-uitstoot. Daarnaast gebruikt Steenhuis Beton veel hout voornamelijk voor het maken van mallen. Houtkap heeft veel nadelige gevolgen voor het milieu. Het cement- en houtgebruik zijn daarom belangrijke thema’s in het milieubeleid.

Een middel dat wij voor het verantwoord ondernemen gebruiken is het proces van continue verbetering door middel van het Plan Do Check Act systeem’. Dit passen wij toe op onderstaande principes, om hiermee tot blijvend verbeterde milieuprestaties te komen.

Een systeem van continue verbetering van de milieuprestaties kan alleen functioneren als de medewerkers doordrongen zijn van het belang van dit systeem. Daarom zal er blijvend aandacht zijn voor de bewustwording van ieder zijn verantwoordelijkheid binnen de onderneming voor dit milieubeleid.

 

Principes

 Het milieubeleid van Steenhuis Beton BV steunt op de volgende principes:

-       Algemeen:

o    De verbetering van de milieuprestaties worden na gestreefd d.m.v. het ‘Plan Do Check Act systeem’;

o    De naleving van alle milieuwetgevingen en vrijwillige overeenkomsten[1].

o    Communicatie met alle belanghebbenden over de ontwikkeling van de milieueffecten van de Steenhuis Beton BV;

o    Het opnemen van milieuverantwoordelijkheid in de dagelijkse activiteiten van het bedrijf op alle management- en operationele niveaus,

o    Monitoring van de milieueffecten van de belangrijkste bedrijfsactiviteiten

-       Energie/CO2

o    Een verstandig en zuinig energiegebruik ter voorkoming van de uitputting van natuurlijke energiebronnen en een vermindering van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen

-       Grondstoffen

o    Daar waar mogelijk de toepassing cement zoveel mogelijk beperken;

o    Het behoud van natuurlijke grondstoffen en biodiversiteit door het recycleren en hergebruiken van materialen, en door afvalvermindering;

-       Afval

o    Het produceren van producten volgens de laatste stand van de techniek, zodanig dat deze een zo’n klein mogelijke impact op het milieu hebben en deze na gebruik goed te recycleren zijn.

-       Leveranciers

o     Controleren op hun inspanningen om het milieu te ontzien, en deze inspanningen betrekken bij de selectie van deze leveranciers;

  De transporteurs worden onder de leverancier geschaard

  De banken en verzekeraars worden onder de leveranciers geschaard

 


[1] Social Dialogue Agreement Silica (rapportage kwartsstof)