Steenhuis Beton B.V.
 1. Home   »  
 2. Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT BTE GROEP

Toepassingsbereik

De privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ondernemingen uit de BTE Groep, behoudens voor zover het betreft de gegevens van personen werkzaam bij/voor (een onderneming uit) de BTE Groep. Voor de laatste groep geldt een afzonderlijk privacystatement.

De BTE Groep

Binnen de BTE Groep worden op dit moment door de volgende groep van gelieerde ondernemingen persoonsgegevens verwerkt:

Naam
Plaats
KvK
BTE Holding B.V.
Dodewaard
37068276
BTE Nederland B.V.
Dodewaard
11005817

BTE Duitsland B.V.

Dodewaard

20082914

ASCEM B.V.
Rheden
14076258
De Meteoor Beton B.V.
Rheden
09008745
De Hamer Beton B.V.
Nijmegen
10007379
Romein Beton B.V.
Dodewaard
11009063
Lodewikus Beton B.V.
Oosterhout
20047973
Nehobo Beton & Staal B.V.
Bunschoten-Spakenburg
24247965
Prefab Beton Vebo B.V.
Bunschoten-Spakenburg
31027606
Vebo Staal B.V.
Bunschoten-Spakenburg
31038776
Kemper Beton B.V.
Tilburg
18012626
Steenhuis Beton B.V.
Uithuizermeeden
02040516
Hercules Beton B.V.
Tienray
12053994

 

Ook eventuele toekomstige groepsvennootschappen die persoonsgegevens verwerken, worden tot de BTE Groep gerekend in de zin van dit privacystatement, tenzij anders bepaald.

De verschillende vennootschappen uit de BTE Groep hanteren allemaal hetzelfde privacybeleid. Persoonsgegevens kunnen binnen de BTE Groep worden uitgewisseld voor de doeleinden die in dit privacystatement nader zijn gespecificeerd.

De formele verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de BTE Groep ligt bij BTE Holding B.V.

Omwille van de leesbaarheid wordt hierna in dit statement eenvoudigweg gesproken over ‘BTE’, ‘wij’ of ‘ons’ om te refereren naar een of meer bedrijven uit de BTE Groep.

Verwerking van persoonsgegevens door BTE

Voor BTE is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. BTE respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door BTE verwerkt voor de volgende doeleinden:
 1. Het nemen van precontractuele maatregelen (zoals het opstellen van offertes) en het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en).
 2. Om met u in contact te kunnen treden, te reageren of door u gestelde vragen of door u geplaatste opmerkingen.
 3. Voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, waaronder begrepen het informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van BTE (waaronder via de nieuwsbrief), het organiseren van events/bijeenkomsten en overige marketingactiviteiten.
 4.  Voor het verbeteren van de website en dienstverlening van BTE.
 5. Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer, waaronder begrepen het voeren van beveiliging en het genereren van statistieken.
 6. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen.
 7. Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
 8. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b AVG).
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG).
 • De behartiging van gerechtvaardigde belangen van BTE of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG).
 • De door u gegeven toestemming, voor zover die in de betreffende situatie gevraagd is (artikel 6 lid 1 sub a AVG).
Voor de hiervoor als 3 t/m 7 genummerde doeleinden beroept BTE zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van BTE is gelegen in het kunnen verrichten van haar normale bedrijfsvoering. In de visie van BTE weegt het belang voor de bedrijfsvoering van BTE daar zwaarder dan het eventuele privacybelang van betrokkene. U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in het statement.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat BTE niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden door BTE niet aan derde partijen verstrekt, behoudens voor zover:
 • de derde partijen eveneens betrokken zijn bij de uitvoering van de met u of uw organisatie gesloten overeenkomst, doch alleen voor zover die uitwisseling daarvoor noodzakelijk is;
 • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
 • BTE wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.
De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacybeleid. U wordt aangeraden dat beleid desgewenst bij de betreffende derde partijen op te vragen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

BTE maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard overeenkomstig ons bewaartermijnenbeleid. Dit houdt in de kern in dat gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Mocht u specifieke vragen over het beleid hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

BTE zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.
 • Inzagerecht: u heeft het recht de door BTE verwerkte persoonsgegevens in te zien.
 • Correctie- en verwijderingsrecht: het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.
 • Recht van bezwaar: houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Een bezwaar tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden zullen wij altijd honoreren.
 • Recht op beperking: voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, heeft u onder omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat BTE de verwerking van de gegevens tijdelijk ‘bevriest’.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om bij ons opgeslagen, u betreffende gegevens in een gewoon, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om verzending aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen.
 • Intrekking van toestemming: u heeft dit recht voor zover wij van u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de toezichthouder of de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden en het recht toestemming in te trekken is wel absoluut. De uitoefening van deze rechten zal dus hoe dan ook worden gehonoreerd.

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de BTE.

BTE kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons
reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
BTE Holding B.V.
Postbus 11
6669 ZG Dodewaard
privacy@bte.nl