Steenhuis Beton B.V.
  1. Home   »  
  2. Privacyverklaring

Privacyverklaring website

op grond van de Europese Verordening
genaamd Algemene Verordening Gegevensverwerking
(kortweg: AVG)

Steenhuis Beton b.v.

Privacyverklaring

Steenhuis Beton b.v. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Met deze privacyverklaring geeft Steenhuis Beton b.v. aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen.

Website

Steenhuis Beton b.v. gebruikt de gegevens die via de website binnenkomen om haar klanten/afnemers van dienst te kunnen zijn en/of om kandidaten te werven voor vacatures of stageplekken binnen het eigen bedrijf.

  • Van bezoekers die via de algemene contactgegevens op de website bij Steenhuis Beton b.v.  informatie en/of een offerte opvragen of hun belangstelling voor een vacature kenbaar maken, worden de gegevens bewaard binnen daartoe vastgestelde bewaartermijnen.

Bewaartermijn

Steenhuis Beton b.v. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de (doeleinden van de) verwerking en legt de bewaartermijnen en de criteria voor het hanteren van deze termijnen vast. Na afloop van de bewaartermijnen, zoals hieronder aangegeven, gaat Steenhuis Beton b.v. over tot het verwijderen van de personeelsgegevens uit de desbetreffende gegevensbestanden. Steenhuis Beton b.v. maakt deze gegevens onherleidbaar tot betrokkene, onleesbaar of gaat over tot vernietiging. Gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, wordenpas uit de bestanden verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn. 

Categorieën persoonsgegevens
Bewaartermijn
Toelichting
Telefonisch contact
Maximaal 6 maanden
Tenzij contact resulteert in een klanten/afnemerrelatie
Inkoop- en verkoopadministratie
7 jaar
obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen

Debiteuren- en crediteuren-administratie

7 jaar

obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen

E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering
7 jaar
obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen

 

Delen met derden

Steenhuis Beton b.v. verstrekt gegevens alleen aan andere ontvangers:

  • voor een goede bedrijfsuitoefening;
  • voor de uitvoering van overeenkomsten met betrokkene(n), voorzover noodzakelijk;
  • indien het wettelijk is vereist om aan het verzoek tot gegevensverstrekking te voldoen.

Steenhuis Beton b.v. verkoopt gegevens niet aan derden. Steenhuis Beton b.v. sluit een verwerkersovereenkomst met organisaties die in haar opdracht gegevens van opdrachtgevers of klanten/afnemers verwerken.

Steenhuis Beton b.v. verstrekt persoonsgegevens aan de volgende categorieën van andere ontvangers:

De geregistreerde persoon zelf
Werkmaatschappijen
Uitvoerders
Certificerende instantie in het kader van ISO
Accountant

 

Beveiliging

Steenhuis Beton b.v. heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen, zowel fysiek als digitaal. Deze maatregelen zijn gericht op het tegengaan van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens. Steenhuis Beton b.v. beveiligt haar ICT-systemen en -programma’s, om te voorkomen dat onbe­voegden binnen of buiten de organisatie toegang kunnen verkrijgen tot persoons­gegevens.

Rechten van betrokkenen

Opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website hebben het recht kennis te nemen van de eigen persoonsgegevens, die door Steenhuis Beton b.v. worden verwerkt. Zij kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de afdeling P&O. Bij de afhandeling van dit verzoek zal verzocht worden om identificatie aan de hand van een legitimatie.

Daarnaast kunnen opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website op elk gewenst moment een verzoek tot Steenhuis Beton b.v. richten om persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren,te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien: 

  • De gegevens feitelijk onjuist zijn;
  • De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn;
  • De gegevens niet ter zake dienend zijn;
  • De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. 

Wanneer een verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd, vernietigt Steenhuis Beton b.v. de gegevens binnen drie maanden na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkene alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.  

Website en cookies of vergelijkbare technieken

Steenhuis Beton b.v. verwerkt geen persoonsgegevens op de website en gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken in/op de website.

Aansprakelijkheid

Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant Steenhuis Beton b.v. zich in om zo goed als mogelijk aan haar zorgplicht inzake gegevensbeveiliging (informatiebeveiliging) te voldoen.

De website van Steenhuis Beton b.v. kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Steenhuis Beton b.v. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Steenhuis Beton b.v. acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden schade door betrokkenen), indien Steenhuis Beton b.v. niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.
De aansprakelijkheid van Steenhuis Beton b.v. zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd. 

Vragen, opmerkingen of klachten 

Vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring of over de manier waarop Steenhuis Beton b.v. persoonsgegevens registreert, gebruikt en verwerkt kunnen worden gericht tot de afdeling P&O.